top of page

 

Статут товариства “Український Лікарський Товариство в Німеччині е.В.

Станом на: грудень 2018 року

Усі позначення, які використовуються в цьому статуті стосовно фізичних осіб, однаково застосовуються до осіб будь-якої статі

 

§ 1 Назва, зареєстрований офіс, фінансовий рік

Клуб носить назву“Українська Лікарська Асоціація в Німеччині e.V.”

Штаб-квартира асоціації знаходиться вМюнхен.

Це фінансовий ріккалендарний рік.

 

§ 2 Мета

Метою асоціації є популяризація медичної науки та охорони здоров'я в Україні.

Мета статуту досягається, зокрема, шляхом наукового обміну інформацією між членами та з іншими українськими медичними організаціями, участі та активної участі у фахових конференціях в Україні та підтримки заходів, які служать покращенню медичного обслуговування населення в Україні.

Науковий обмін має відбуватися, зокрема, шляхом організації та підтримки навчальних візитів українських лікарів до Німеччини (виїзні лікарі, гранти на дослідження), спільних дослідницьких проектів (наприклад, порівняльних епідеміологічних досліджень щодо частоти певних захворювань у Німеччині та Україні) та розміщення запрошених лекторів в українських університетах.

Поліпшення медичного обслуговування населення України включає, серед іншого, збір і передачу звукових матеріалів (наприклад, ліків, медичних виробів) і грошових пожертвувань державним закладам охорони здоров’я та приватним установам, таким як реабілітаційні центри, реабілітаційні заклади тощо в Україні, а також активна допомога на місці (наприклад, проведення операцій фахівцями з Німеччини).

Асоціація також може досягати своїх цілей шляхом партнерства, співробітництва, співпраці тощо з українськими асоціаціями, які переслідують таку саму мету.

Асоціація досягає благодійних цілей шляхом надання гуманітарної допомоги шляхом збору грошових та/або матеріальних пожертвувань та організації допомоги Україні або здійснює її самостійно.

 

§ 3 Неприбутковий статус

Асоціація самовіддано діє та досягає своїх статутних цілей.

Вона не переслідує першочергово власні економічні цілі.

Він виключно та безпосередньо переслідує некомерційні та благодійні цілі в розумінні розділу «Податкові пільги» Податкового кодексу. Ці цілі сприяють розвитку науки та досліджень, а також усієї системи охорони здоров’я.

Кошти Асоціації можуть використовуватися лише на статутні цілі. Члени асоціації не отримують часток прибутку та пожертвувань з коштів асоціації.

Ніхто не може отримати вигоду від витрат, які не відповідають меті асоціації, або від непропорційно високої винагороди.

Якщо попередня благодійна мета припинить своє існування, активи асоціації перейдуть до організації «Лікарі без кордонів» з метою покращення охорони здоров’я в Україні.

 

§ 4 Членство

 1. Членом асоціації може стати будь-яка повнолітня особа, громадська юридична особа чи   приватне право, пов’язане із системою охорони здоров’я.

  Заява про вступ повинна бути подана в письмовій формі. Вирішує це правління. Це рішення оскарженню не підлягає.

  Немає права на членство.
   

 2. Членство закінчується

  а) зі смертю (фізична особа) або ліквідацією (юридична особа) учасника,
  б) вийшовши,
  в) шляхом виключення з клубу.

  Відставка повинна бути заявлена в письмовій формі принаймні одному члену правління. Це можливо лише за умови попередження за три місяці до кінця календарного року. Член може бути виключений з асоціації, якщо він грубо порушив інтереси асоціації.

  На вимогу правління загальні збори приймають рішення про виключення більшістю 2/3 голосів. Правління має надіслати копію запиту про виключення із зазначенням причин відповідному члену принаймні за два тижні до загальних зборів. Письмова заява відповідного члена має бути доведена до відома загальних зборів, якщо вона була зроблена.

  Правління письмово повідомить члена про рішення про виключення, яке набуде чинності після отримання.

  Якщо членство припинено, немає права на частку активів клубу.
   

 3. Коли член приєднується, асоціація записує такі дані, як адреса, вік і банківські реквізити. Ця інформація зберігається у власній комп'ютерній системі клубу. Кожному члену клубу присвоюється членський номер. Персональні дані захищені від ознайомлення з третіми особами за допомогою відповідних технічних та організаційних заходів.

  В принципі, інша інформація про членів обробляється або використовується асоціацією, лише якщо це корисно для просування мети асоціації (наприклад, зберігання номерів телефонів і факсів окремих членів) і немає доказів того, що відповідна особа має законний інтерес до заслуговує на захисну обробку або використання.

  Більш детальна інформація, особливо щодо Загального регламенту захисту даних (EU-GDPR). повідомляються члену в заявці на членство.

 

§ 5 Членські внески

 1. Асоціація може стягувати членські внески зі своїх членів, розмір і термін сплати яких визначаються загальними зборами на наступний фінансовий рік.

  Подальші деталі регулюються графіком внесків. Внески перераховуються виключно на власний рахунок клубу без будь-яких комісій.
   

 2. Асоціація може приймати допоміжних членів; правління визначає розмір внеску.
   

 3. Почесні члени звільняються від плати.

 

§ 6 Органи асоціації

Органами Асоціації є:

 1. дошка

 2. загальні збори

Загальні збори можуть прийняти рішення про створення додаткових органів або комітетів асоціації.

 

§ 7 Рада директорів

 1. Правління складається з двох осіб, голови та заступника голови.
   

 2. Голова та заступник голови утворюють правління відповідно до розділу 26 BGB (представницька рада). Асоціацію в суді та поза судом представляє голова або заступник голови.
   

 3. Правління обирається загальними зборами строком на два роки. Правління залишається на посаді до нових виборів.

  Якщо член правління звільняється протягом терміну повноважень, загальні збори обирають нового члена на термін повноважень, що залишився. Процедура відповідно до статті 9 № 2c застосовується до додаткових виборів».
   

 4. Правління керує бізнесом асоціації та виконує всі адміністративні завдання. Зокрема, перед ним стоять такі завдання:

  а) Виконання рішень загальних зборів.

  б) Скликання та підготовка загальних зборів. Загальні збори веде вvголови або заступника голови. Запрошення надсилається в письмовій формі головою або, якщо він не може бути присутнім, заступником голови - навіть у термінових випадках - принаймні за чотири тижні до засідання. Порядок денний додавати не потрібно.

  c) Підготовка бюджету на кожен фінансовий рік. Бухгалтерський облік. Підготовка річного звіту.

  d) Прийняття та участь у виключенні членів.


Рішення колегії оформляються протоколом і підписуються головою. Записи повинні містити:
 

 • Місце і час зустрічі.

 • прізвища учасників та головуючого засідання,

 • прийняті рішення.
   

Рішення правління також можуть бути прийняті в письмовій формі. Документи, що стосуються ухвали, зберігаються як додаток до книги протоколів.

 

§ 8 Ревізор

Асоціація може призначити аудитора, який обирається загальними зборами строком на три роки.

Він розглядає річну звітність ради директорів і дає висновок про його звільнення.

 

§ 9 Загальні збори

 1. Загальні збори несуть відповідальність за всі завдання, які не належать до компетенції правління чи інших органів асоціації. Загальні збори є правомочними, якщо всі члени були своєчасно та в належній формі запрошені та присутні не менше трьох членів, включаючи голову або заступника голови.

  Вона відповідає виключно за такі питання:

  a) Затвердження бюджету, підготовленого правлінням, на наступний фінансовий рік,
  b) Отримання річного звіту ради директорів, аудиторського звіту, звільнення ради директорів,
  c) Визначення суми та терміну сплати членського внеску,
  d) обрання та звільнення членів правління,
  e) внесення змін до статуту,
  f) Розпуск асоціації,
  h) Виключення члена клубу,
  i) Призначення почесних членів.
  j) Вибір аудитора(ів) та отримання аудиторського звіту
   

 2. Проведення загальних зборів

  a) Звичайні загальні збори мають відбуватися до липня кожного року. Позачергові загальні збори мають бути скликані, якщо:

  - колегія приймає рішення про скликання з невідкладних, важливих причин або
  - одна десята частина членів письмово вимагає від правління скликання зборів із зазначенням причин.

  b) Загальні збори скликаються в письмовій формі головою або заступником голови з повідомленням щонайменше за чотири тижні.

  Термін починається з наступного дня після надсилання листа-запрошення. Лист-запрошення вважається отриманим членом, якщо його було надіслано на останню адресу, надану представницькій раді.

  Кожен учасник може вимагати доповнення до порядку денного в письмовій формі не пізніш як за тиждень до початку загальних зборів. Пропозиції про внесення доповнень до порядку денного, внесені після та на загальних зборах, можуть бути прийняті лише рішенням загальних зборів більшістю 2/3 голосів.

  в) Загальні збори веде голова або, якщо він не може бути присутнім, заступник голови. Якщо член правління не присутній, засідання визначає керівника.

  Загальні збори можуть обрати виборчу комісію на час виборів правління.
  Особа, яка веде протокол, призначається головуючим на засіданні.

  г) Загальні збори не є публічними. Головуючий на засіданні може приймати гостей. Загальні збори вирішують питання про допуск і надання права виступу, а також про допуск преси, радіо і телебачення.

  д) Загальні збори мають кворум відповідно до п. 1 вище.

  У разі наявності кворуму голова протягом чотирьох тижнів має скликати нові загальні збори з тим же порядком денним, які мають кворум незалежно від кількості присутніх членів. Це має бути зазначено в запрошенні.

  Кожен член має один голос. Передача голосів не допускається.

  Рішення приймаються простою більшістю дійсних голосів.

  Утримані не зараховуються.

  Для внесення змін до статуту потрібна більшість 3/4 дійсних поданих голосів, а для змін мети асоціації та розпуску асоціації – більшість 4/5.

  Головуючий на засіданні визначає вид голосування. Дещо інше застосовується, якщо принаймні третина голосуючих членів вимагає іншої процедури голосування.

  f) Вибори правління проводяться шляхом письмового таємного голосування, якщо збори не призначають іншого.

  Члени правління обираються одноособово, спочатку голова, потім заступник голови.

  Обраним вважається кандидат, який набрав більше половини дійсних голосів виборців.

  g) Протокол засідання повинен бути підписаний головуючим на засіданні та особою, яка веде протокол. Він повинен містити:

  - Місце і час зустрічі
  - П.І.Б. головуючого на засіданні та особи, яка веде протокол
  - Кількість присутніх членів
  - визначення правильності скликання та кворуму
  - порядок денний
  - внесені пропозиції, результат голосування (кількість голосів «за», кількість голосів «проти», утрималися,       недійсні голоси), вид голосування
  - Заяви про внесення змін до статуту та цілей
  - Резолюції, які повинні бути записані дослівно.

§ 10 Розпуск асоціації

Рішення про розпуск асоціації може бути прийняте лише на загальних зборах більшістю голосів, передбачених § 9. Якщо загальні збори не приймуть іншого рішення, голова та заступник голови є спільно уповноваженими ліквідаторами. Вищезазначені положення застосовуються відповідно у випадку розпуску асоціації з іншої причини або втрати її правоздатності.

У разі розпуску активи асоціації будуть передані неприбутковій організації відповідно до останнього абзацу розділу 2, а саме «Лікарі без кордонів» з метою пожертвування активів системі охорони здоров’я України.

 

Мюнхен, 8 грудня 2018 р

bottom of page